kala_admin

Nguồn gốc và lịch sử loài ong

Loài ong cũng thuộc nhóm côn trùng. Tuy nhiên trong loài ong cũng có tổ chức và phân cấp rõ ràng giống như một tổ chức xã hội có phân chia quyền lực, nhiệm vụ và vai trò của từng loại ong. Trong bầy ong thường có ba loại ong phổ biến gồm ong chúa,…

Continue Reading